Säännöt

Säännöt

Teboil-Kauppiaat ry.

Hyväksytty Varkaudessa 6.2.2010

1. Yhdistyksen nimi  ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teboil-Kauppiaat ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

 

2. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi  voi liittyä huoltamo- tai siihen liittyvää toimintaa harjoittava luonnollinen tai juridinen  henkilö tai huoltamokiinteistön omistava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäseneksi ei kuitenkaan voida hyväksyä öljy-yhtiötä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

3. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa heidän yhteisiä  ja yleisiä ammatillisia etujaan, toimia neuvottelevana yhteistyöelimenä Oy Teboil Ab:n kanssa, sekä toimia kiinteässä yhteistyössä Suomen Bensiinikauppiaitten  ja Liikennepalvelualojen  Liitto SBL ry:n kanssa.

 

4. Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan julkaisuin, kurssein ja antamalla neuvoja ja ohjeita jäsenilleen sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä jäsenkunnalle, heidän toimeksiantajilleen tai viranomaisille sekä Oy Teboil Ab:lle.

 

5. Toiminnan tukeminen

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää juhlia, arpajaisia, messuja  ja keräyksiä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on myöskin oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

 

6. Jäsenmaksut

Jokaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuotuinen jäsenmaksu vuosikokouksen määräämänä aikana. Jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

 

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä heidän lisäkseen kuusi (6) varsinaista jäsentä. Valitaan kolme (3) varajäsentä. Varajäsenten valinta tapahtuu aina vaaleilla. Eniten ääniä saanut on 1. varajäsen ja toiseksi eniten ääniä saanut on 2. varajäsen ja kolmanneksi eniten ääniä saanut on 3. varajäsen.  Äänten mennessä tasan arpa ratkaisee valinnan. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsenet kutsutaan kokoukseen tässä järjestyksessä.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, mutta hallituksen jäsenet kahdeksi  (2) vuodeksi kerrallaan.  Heistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai tarvittaessa ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Hallituksella on oikeus valita yhdistykselle asiamies.

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallitus voi määrätä jonkun toimihenkilön juoksevissa asioissa kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta pyytää. Kutsu kokouksiin on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeitse.

 

10. Tilien päättäminen

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja niiden tulee olla valmiina tilintarkastusta varten viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

 

11. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle virkailijat

a. puheenjohtaja

b. sihteeri

c. pöytäkirjantarkastajat  (2)

d. ääntenlaskijat (2)

3. Kokouksen laillisuuden ja päätäntävaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus

6. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

9. Päätetään puheenjohtajan palkka

10. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle

12. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

13. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle varsinaiset  jäsenet

14. Valitaan kolme varajäsentä

15. Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet

16. Käsitellään yhdistyksen jäsenten tekemät aloitteet, jotka on esitettävä hallitukselle kirjallisina 30 vuorokautta enne vuosikokousta. Virallisen kokouksen jälkeen annetaan jäsenkunnalle tilaisuus ajankohtaisten asioiden esiintuomiseen.

 

12. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljännestä (3/4) kokouksessa annetuista äänistä asettuu muutosta kannattamaan.

 

13 .Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys halutaan purkaa, on asia käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi ja joista toisen tulee olla vuosikokous. Purkamispäätös vaatii vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Toiminnan päättyessä yhdistyksen purkamisen tai lakkauttamisen vuoksi varat on luovutettava Suomen Bensiinikauppiaitten  ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry:lle.